(Van de gemeente Leeuwarden)– Bij de circa 50 bruggen die per 1 januari 2014 zijn overgegaan van de gemeente Boarnsterhim naar de gemeente Leeuwarden, is sprake van achterstallig onderhoud. In Wergea zijn 3 bruggen waarvoor groot onderhoud nodig is om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Op dinsdag 4 maart was in café Landswelvaren te Wergea een informatieavond voor de inwoners van Wergea. Op deze avond maakten wethouder Harry van der Molen en projectleider Archan Zijlstra de plannen bekend voor de aanpak van 3 bruggen in het dorp.

Bruggen blijven beweegbaar

‘Het gaat om een grote investering in een tijd dat de gemeente behoorlijk moet bezuinigen. Maar na een zorgvuldige afweging heeft het college van b. en w. besloten om de bruggen in Wergea beweegbaar te houden’, aldus Van der Molen. Hiernaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid de damwand in de Foudering te vervangen en deze uit te baggeren, zodat de route voor sloepen en kleine boten naar de Alde Feanen wordt verbeterd.

en de brugwachter blijft…

Het college hecht veel waarde aan het behouden en bevorderen van de leefbaarheid. Met dit besluit wordt de leefbaarheid vergroot en neemt de vaarrecreatie toe. Hiernaast zullen toeristen in het dorp gebruik maken van voorzieningen als de supermarkt en het terras, waarvan het dorp profiteert. Ook kiest het college er voor om de werkgelegenheid te behouden door de bruggen beweegbaar te houden en door handhaving van bediening door een brugwachter.

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd terwijl het verkeer er nog door kan. Tijdens het vervangen van de brugdekken wordt het verkeer enkele weken gestremd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de bruggen niet tegelijkertijd aangepakt. Ook wordt er bij de ‘Grutte Brêge’ een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug aangelegd. Het autoverkeer moet tijdelijk omrijden via de N31. Wanneer er sprake is van stremming wordt dit een aantal weken van te voren gecommuniceerd.