De provincie Fryslân onderzoekt hoe het verder moet met de spoorbrug in het Van Harinxmakanaal om te komen tot zoals ze schrijft, een robuuste oplossing voor trein- en waterverkeer. De eerste optie is een interessante vanwege de verlegging van de staande mast route. Onderstaand geven we de volledige tekst weer van het persbericht van de provincie van vandaag, 14 oktober 2015:

De provincie Fryslân onderzoekt een oplossing voor de spoorbrug bij het Van Harinxmakanaal op het spoortraject van Leeuwarden naar Zwolle. Deze biedt op termijn onvoldoende doorvaartmogelijkheden voor de scheepvaart om de brug te passeren. Met de NS zijn namelijk afspraken gemaakt voor het rijden van vier treinen tussen Leeuwarden en Zwolle in 2021. Hierdoor kan de brug minder vaak open voor scheepvaart.

De provincie Fryslân wil hiervoor nu de volgende drie oplossingen verder onderzoeken. Dit om tot een robuuste oplossing te komen voor trein en scheepvaart.

Aanpassen staande mastroute

Door de staande mastroute te verleggen via het centrum van Leeuwarden, wordt de spoorbrug op het Van Harinxmakanaal minder belast. Door de beroeps- en recreatievaart deels te scheiden ontstaat er meer ruimte voor de beroepsvaart om de spoorbrug te passeren. Alleen de beroepsvaart en diepstekende zeiljachten varen dan via het Van Harinxmakanaal en de spoorbrug.

Vervangen spoorbrug

Bij deze oplossing worden alle mogelijke opties onderzocht voor het moment dat de spoorbrug moet worden vervangen. De brug bereikt over circa 25 jaar het einde van haar technische levensduur. Onderzocht wordt welke uitwerking de beste oplossing biedt om de doorvaart van schepen en het passeren van treinen op de beste manier te laten plaatsvinden.

Baggeren

Door het traject Fonejacht – Leeuwarden op het Van Harinxmakanaal verder uit te diepen kan de spoorbrug met een normale snelheid worden gepasseerd door de beroepsvaart. Grote schepen hebben op dit moment onvoldoende bodemvrijheid (ruimte voor de kiel) waardoor deze schepen de brug nu langzamer moeten passeren.

Resultaten

De drie oplossingsrichtingen worden de komende tijd verder onderzocht. Hierbij brengt de provincie de kosten en effecten van de oplossingen in kaart. De verwachting is dat de resultaten in het voorjaar van 2016 bekend zijn.” (einde persbericht provincie Fryslan).